Tuesday, Mar 26th

Last update08:15:35 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ข่าวรับสมัคร

ประกาศสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปกปริญญาบัตร จำนวน 3,340 ปก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : eGP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนด เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                 โดยผู้เสนอราคาจะยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้ กรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงรับเป็นวันรับซองสอบราคา หากพ้นกำหนดจะไม่รับซองสอบราคา ของผู้ใดทั้งสิ้น

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>คุณลักษณะปกปริญญาบัตร<<

>>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร<<

>>เอกสารสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร<<

                ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่  23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่       6 กรกฎาคม 2558  ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

11 building

ชาวฟ้าชมพู ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย ร่วม ทต.นาอ้อ ออกสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

      จากการที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ศึกษาสร้างเส้นทางนำเที่ยววัฒนธรรมชุมชนนาอ้อ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาด อพท.เลย ถูกนำเสนอเป็นสกู๊ปหน้าสีในหนีงสิอพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ขอขอบคุณพี่ดำรงค์ รักษจรรยาวงษ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ จังหวัดเลย ที่นำเรื่องราวเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณ รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยดีมาตลอด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ (Hardness Rockwell)

           
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ (Hardness Rockwell) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : eGP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนด เปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

11 building

>> ประกาศมหาวิทยาลัย <<

>>เอกสารสอบราคาซื้อ <<

>>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง <<

           ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 17  มิถุนายน 2558 ถึงวันที่      29  มิถุนายน 2558  ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

 

แจ้งราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย โดยวิธีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแจ้งราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย โดยวิธีพิเศษ  เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง  การคำนวณราคากลางและที่ ป.ป.ช. กำหนด  และเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>>CLICK อ่านรายละเอียด <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  งานพัสดุ  
       กองกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรชภัฏเลย
    โทร. 0-4283-5224-8

DSC 010121

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ คือ

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 82 เครื่อง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้...
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ


3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  19  มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ  กำหนดเสนอราคาในวันที่  25  มิถุนายน 2558 เวลา 10.00–10.30  น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ
กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ระหว่างวันที่  27  พฤษภาคม 2558 
 ถึงวันที่  10  มิถุนายน 2558 

ดูรายละเอียดที่www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118
ในวันและเวลาราชการ

DSC 010121

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเรียนรวม อาคาร 23 (ครั้งที่ 2)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเรียนรวม อาคาร 23

มนุษย์ไม้ ผลงานไอเดียนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลงานหลายชิ้นของนักศึกษานำวัสดุเหลือใช้ และขยะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดูสวยงามหลายชิ้น

ประกาศสอบราคาจ้างทำคู่มือนักศึกษา

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำคู่มือนักศึกษา จำนวน 2 รายการ คือ
1) คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ จำนวน 3,800 เล่ม
2) คู่มือนักศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 1,000 เล่ม

             กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึง 20 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเรียนรวม  8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

             ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่  20 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดที่ ww.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>CLICK เอกสารสอบราคาจ้าง  <<

DSC 010121

feeds