Thursday, Mar 21st

Last update02:35:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

รายการ “ราชภัฏเลยสนทนา” ทางสื่อวิทยุคลื่น F.M.90 MHz.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จานวน 1 หลัง ณ ม.ราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,416,000 บ.

กำหนดการเข้าดูสถานที่ก่อสร้าง 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดยื่นซองประกวดราคา
ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ม.ราชภัฏเลย

กำหนดเสนอราคา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น
ห้องประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเลย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 11,000 บระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น สอบถามโทร. 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 - 8 

>>ดาวโหลดประกาศ<<

 ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
23

 

ร่างขอบเขตของงานโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

             ม.ราชภัฏเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเงินรายได้ม.ราชภัฏเลย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,470,000 บ. เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และเงินรายได้ ม.ราชภัฏเลย

           เพื่อให้ ม.ราชภัฏเลย มีโรงอาหารที่เพียงพอต่อการให้บริการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก

 ** ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ** 

 >> ร่างขอบเขตของงาน <<      
              
 >> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง <<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117, 41118 

23

ประกาศรายผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องฉายแสงภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 71 เครื่อง

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 71 เครื่อง ลงวันที่ 25 ธ.ค. 56 กำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 25 ธ.ค. 56 ถึง 9 ม.ค. 57 มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 รายการนั้น

          ผลปรากฏว่า ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ 

          - บ. พีพี โมบายล์ แอนด์คอม จำกัด   ราคาที่เสนอ (รวมVAT)   1,496,250   บ. 

  >>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

 

 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41117, 41118 ทุกวันในเวลาราชการ

tukcom

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึก 23)       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)   จำนวน   2   ร้าน

               ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

               สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
23

ฝายในใจคน ลงเดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 2557

"ฝายในใจคน" โครงการต้นแบบความคิดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่นประจำค่าย โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,472 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 หน้า 29 ขอขอบคุณพี่ดำรงค์ เดลินิวส์ จังหวัดเลย และสื่อมวลชนทุกสื่อที่ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยดีตลอดมา

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)   จำนวน   2   ร้าน

               ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27  มกราคม  2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

                    สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
history

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องสอบราคาซื้อชุดทดสอบการสูญเสียของของเหลวในระบบปิด จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 222 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยืนเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว

รายการบอกเก้าเล่าสิบ เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ผศ.บุญวัฒน์ บุณทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คุณฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ได้ต้อนรับ คุณณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พิธีกร และทีมงานรายการ "บอกเก้าเล่าสิบ"  ที่ได้มาบันทึกเทปรายการ โดยมี อาจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติ ได้มีการปรับปรุง มีการปรับให้ทันสมัย สวยงามและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒธรรมของจังหวัดเลย

ออกอากาศรายการบอกเก้าเล่าสิบ เวลา 17.00 น. ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี รอติดตามชมกันได้นะคะ

>>ชมภาพกิจกรรม<<

1483313 532867096810112 300292782 n

1424528 10200791732066826 1237653953 n

1460244 10200796750192276 89969637 n

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°