ข่าวรับสมัคร

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีป

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
โทรสาร 0-4281-1143
ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1)ร่างประกาศสอบราคาซื้อ
(2) (ร่าง) เอกสารสอบราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ
(3) (ร่าง) เอกสารสอบราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ (ต่อ)
(4) ตารางแสดงวงเงิน
(5) คุณลักษณะ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ
(6) คุณลักษณะ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ (ต่อ)

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต 1767เลย โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต 1767เลย โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา”

 >>CLICK อ่านประกาศ<<>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการทำงานศิลปะ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

10760 20121220p1

ราคากลาง งานปรับปรุงหอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ราคากลาง งานปรับปรุงหอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ตารางแสดงวงเงิน
(2) รายละเอียดคุณลักษณะ

lrufront

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

tuk8floor

“ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน CAD/CAM/CAE จำนวน 33 ชุด ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน CAD/CAM/CAE ตามรายการดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน CAD/CAM/CAE จำนวน 33 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4283-5223 – 8 ต่อ 4117 ในวันและเวลาราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

1. ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
2. เอกสารสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
3. เอกสารสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
4. ตารางแสดงวงเงิน
5. คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์tuk8floor

 

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดลองทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดลองทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

lrufront