ข่าวรับสมัคร

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 เดือนมกราคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 -16.30  น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 – 8 ต่อ 41117 -8 ในวันและเวลาราชการ

>> รายละเอียดทุน <<

(1) คุณลักษณะชุดหุ่นยนต์
(2) คุณลักษณะชุดหุ่นยนต์ (ต่อ)
(3) คุณลักษณะชุดหุ่นยนต์ (ต่อ)
(4) คุณลักษณะชุดหุ่นยนต์ (ต่อ)(ต่อ)
(5) คุณลักษณะชุดหุ่นยนต์ (ต่อ)(ต่อ)
(6) ประกาศประกวดราคาหุ่นยนต์
(7) เอกสารประกวดราคาหุ่นยนต์
(8) เอกสารประกวดราคาหุ่นยนต์ (ต่อ)
(9)ตารางแสดงวงเงิน

tuk8floor

  

ยกเลิกประกวดราคาซื้อ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ  >>

ราชภฏเลย

ม.ราชภัฏเลย สอบราคาซื้อ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน ตามรายการดังนี้
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่11 - 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.360 -16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ั 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.360 -16.30 น. ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4283-5224 – 8 ต่อ 41117ในวันและเวลาราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1)ร่างประกาศสอบราคาซื้อ 
(2) เอกสารสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดีย
(3)เอกสารสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดีย (ต่อ)
(4)ตารางแสดงวงเงิน
(5)รายละเอียดคุณลักษณะ

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมลิฟต์อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร (อาคาร ๒๑) โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมลิฟต์อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร (อาคาร ๒๑)  โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

11 building

ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD
ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๗ – ๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1)ประกวดราคาชุดศิลปะ
(2)เอกสารประกวดราคาชุดศิลปะ
(3)เอกสารประกวดราคาชุดศิลปะ (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคาชุดศิลปะ (ต่อ)
(5) คุณลักษณะชุดศิลปะ
(6) คุณลักษณะชุดศิลปะ(ต่อ)
(7) คุณลักษณะชุดศิลปะ

ราชภฏเลย

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

1) ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่
(2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล,ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล,ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๗ – ๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1) ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องดนตรี
(2) เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องดนตรี
(3) เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(4) เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี
(7) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(8) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(9) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(10) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(11) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(12) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(13) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(14) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(15) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)
(16) คุณลักษณะ ชุดเครื่องดนตรี (ต่อ)

10760 20121220p1

“ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง การประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกว

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น
ในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่ามีข้อวิจารณ์ ดังนี้
“ข้อ ๕. แท่นปั้นประติมากรรมลอยตัว ไม่ได้ระบุจำนวน”
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้
“ข้อ ๕. แท่นปั้นประติมากรรมลอยตัว จำนวน ๔๕ แท่น แต่ละแท่น ประกอบไปด้วย”
ดังนั้น จึงนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และสาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ นี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้
ซึ่งผู้ที่เสนอแนะ วิจารณ์ จะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(๒) โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓
(๓) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1) ร่างประกาศประกวดราคา ชุดศิลปะ
(2) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ
(3) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ (ต่อ)
(4) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ (ต่อ)

lrufront