ข่าวรับสมัคร

Saturday, Jan 20th

Last update04:21:06 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,545,500.-บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม << 

(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

lrufront

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

tuk19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณด้านหลังศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณด้านหลังศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22308721 1471368659584490 6058677435944329867 n

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย    ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)13672546 1069801909780177 1343360279 n

“แสดงราคากลาง จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>> อ่านประกาศ <<

lrufront

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

10760 20121220p1

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 (4 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

22052888 1705574156161513 825157067 n