ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 3 อัตรา

DSC 010121

                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  3  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)  จำนวน  3  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังนี้

1. นักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์
จำนวน 1  อัตรา

2. เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2 (เฉพาะกิจ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
      - ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก –

3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (เฉพาะกิจ) ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา

            ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

>>CLICK อ่านประกาศ<<