คนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

win
win2
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม“การแข่งขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks”

ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ I-TECH CON” ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย “ทีม LRU CAD Design” ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน คือ นายนพเกล้า มารศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต และนายอนุวัฒน์ อุทธบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มาครอง โดยมี อาจารย์ณัฐชัย โปธิ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม