ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

tuk8floor

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทบริการ (เฉพาะกิจ) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2562 นั้นอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทบริการ (เฉพาะกิจ) และรายละเอียดการสอบตามบัญชีนี้

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<