ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

tuk8floor

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2562  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

>>CLICK อ่านประกาศ<<