รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทบริการ

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทบริการ  ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม พ.ศ.  2562  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทบริการ  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เฉพาะกิจ)  จำนวน 1 ราย

>>CLICK อ่านประกาศ<<