รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เฉพาะกิจ)

6-800x445

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เฉพาะกิจ) จำนวน  2  อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานรักษาความปลอดภัยระดับ 1  ประจำงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  โดยอนุโลม  ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้ 
 การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562 และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นโทรสอบถามได้ที่ 042 - 835224  ต่อ 41115 หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ<<