มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556

tuk8floor

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เลขที่ตำแหน่ง 0154 จำนวน 1 อัตรา   เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
         ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2556  ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม  2556  ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  หรือทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<        >>แบบฟอร์ม<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111