ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2557

DSC 010121

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  3/2557  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557  นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ครั้งที่  3/2557   ดังนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111