Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์

  • PDF
lru1

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรายละเอียดการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
      ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิ๊กโหลดประกาศ


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°