Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการอบรม หลักสูตรพุธวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

  • PDF
DSC 010121

           ด้วยการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการวิจัยมีความสำคัญและความจำเป็นที่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้สอนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านการวิจัยตามตัวชี้วัดของสกอ.และสมศ.และเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งการวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัย 

           ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งให้การดำเนินงานในตัวชี้วัดในด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพุธวิจัยประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ 
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ 
2. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

>>CLICK อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดแบบตอบรับ<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4283-5223 ต่อ 41143

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°