Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการคลินิกวิจัย

  • PDF
DSC 010121

 ลักษณะของการให้บริการคลินิกวิจัย 

      1. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติ ฯ ทั้งรายบุคคล และผ่านระบบ online

       2. ขั้นตอนของการให้บริการ 
2.1 ผู้วิจัยติดต่อขอรับคำปรึกษาตามวันและเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดหัวข้อให้คำปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 
2.2 ผู้วิจัยติดต่อขอรับคำปรึกษาโดยระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษาไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือในระบบ online ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา research.lru.ac.th และสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายให้กับนักวิจัย และตอบข้อคำถามในระบบ online ต่อไป

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 

>>CLICK อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดแบบตอบรับ<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 
อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4283-5223 ต่อ 41141-3

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°