Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการกระทิงแดง U Project ปี 2

  • PDF

           ด้วย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เล็งเห็นถึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมไทย และต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้นำความรู้ ความสามารถและทักษะอันมีอยู่หลากหลายจากในห้องเรียนนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

จึงทำให้ ปี พ.ศ.2556 เกิดโครงการกระทิงแดง U Project ขึ้น ซึ่งจากการตอบรับเป็นอย่างดีของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินโครงการกระทิงแดง U Project ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีรูปแบบเป็นการเปิดรับสมัครโครงการ และประกวดคัดเลือกโครงการของนิสิต นักศึกษาที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคม ในรูปแบบการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการ และพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการทำงาน รวมทั้งมอบเงินรางวัลให้แก่โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางสายอาชีพของสังคมไทย 4 สาขา ได้แก่
1) เกษตรกรรม
2) การศึกษา
3) การแพทย์ และสาธารณสุข
4) นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดโครงการ : http://ktd-uproject.com/about.php

Facebook : https://www.facebook.com/ktd.uproject

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°