Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

building005

              ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๓.๑ ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗) และสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๔,๖,๘… นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕, ๒๕๕๖) และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๒.๑.๒ ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๒ และที่ ๒๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔)

             อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

              ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

>>CLICK อ่านรายละเอียด<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โทรศัพท์/Fax : ๐-๔๒๘๑-๓๐๖๐