Thursday, May 23rd

Last update02:33:41 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

DSC 0163
DSC 0156
DSC 0168
DSC 0178
DSC 0180
DSC 0215
DSC 0243
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

       วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมการอบรม ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต)องปฏิบัติมี 4  ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเรงดําเนินการ  เพราะคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน มีการประเมินการดำเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาในภาพรวม ส่งผลเชิงบวกตอการพัฒนาและการทํางานของอาจารย์ และเพิ่มจำนวนบัณฑิตในอนาคต

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°