Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

tuk8floor

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              อำเภอเมือง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559 เวลา  08.30-16.30 น. (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง     จังหวัดเลย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 - 8  ต่อ 41117 - 8       ในวันและเวลาราชการ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

(2) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(3) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(4) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(5) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(6) เอกสารสอบราคาจ้าง
(7) เอกสารสอบราคาจ้าง(1)

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°