Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

10760 20121220p1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 นั้น
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<