Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนนักศึกษาสู่สากล

  • PDF
10760 20121220p1

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0002/2560 เรื่องรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้นักศึกษาไปพัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหพันธรัฐรัสเซีย ระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

     มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล โดยแยกประเภทและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่แนบท้ายประกาศ
     ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มรายงานตัว ในวันที่ 18-20 เมษายน 2560 ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 5 ระหว่างวันเวลา 09.00 น. - 16.30 น. ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองมารับทุนแทน กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทที่ 2 ให้นักศึกษาจ่ายเงินสมทบที่งานการเงินสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25-29 เมษายน 2560
     ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน พ.ศ. 2560

คลิ๊กอ่านประกาศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2

สาธารณรัฐไต้หวัน          ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2

สหพันธรัฐมาเลเซีย    กัวลาลัมเปอร์     ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2

                                 เคดะห์               ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2

                                 ปีนัง                  ประเภทที่ 1    ประเภทที่ 2

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม            ประเภทที่ 1   ประเภทที่ 2

สหพันธรัฐรัสเซีย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°