Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  • PDF

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อปฏิบัติงาน ทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย จำนวน 50 ทุน    และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 10 ทุน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเลยภาคปกติที่มีปัญหาด้านการเงิน  โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน       ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน  อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้าการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา  2559  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)  คลิกอ่านรายละเอียด   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°