Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

  • PDF
10760 20121220p1

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  ปีการศึกษา  2559  (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)           โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว  ไปแล้วนั้น  ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน  73  คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน 10 คน  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

>> อ่านประกาศ <<
>> ประกาศรายชื่อ <<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°