Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

  • PDF
110214395

ประกาศ การกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม (กยศ.102)

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (กยศ.103)

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาฯ (แนวนอน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาฯ (แนวตั้ง)

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°