Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

  • PDF
DSC 0433

ด้วยในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ดังนี้  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดใบสมัคร