Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกและหมายเลขเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

  • PDF
tuk19

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัราชภัฏเลยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 เสร็จเรีบร้อยแล้ว

         มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 12 คน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้
1. รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร       หมายเลข 1
2. ดร.กิตติ ต้นเมืองปัก               หมายเลข 2
3. ผศ.ฉันทนา  ชิมตระการกุล     หมายเลข 3
4. ว่าที่ร้อยเอกนรชัย  สอนใส     หมายเลข 4
5. นายนพรัตน์ พันธุวาปี             หมายเลข 5
6. นายกานต์  จันทระ                 หมายเลข 6
7. ผศ.วรายศ  หล้าหา                 หมายเลข 7
8. ผศ.ดร.สุปราณี  สิทธิพรหม     หมายเลข 8 
9. ดร.พรหมเทพ  มหพรพงษ์      หมายเลข 9
10. ผศ.โสฬส  ศรีหมื่นไวย์         หมายเลข 10
11. ผศ.อำนวย  อรรจนาทร         หมายเลข 11
12. ผศ.ประดิษฐ์  วิชัย                หมายเลข 12

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

                                                       ผศ.ชัชชัย  พีรกมล
                                       รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย