Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

  • PDF
tuk24

      ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องทำการคิดภาวะการมีงานทำตามตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เข้าไปกรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิ๊กที่ลิงค์ล่าง

คลิ๊กเข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการได้งานทำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี