Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคนดีศรีราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • PDF
DSC 0374
DSC 0369
DSC 0373
DSC 0382
DSC 0384
DSC 0403
DSC 0411
DSC 0440
DSC 0453
DSC 0506
DSC 0530
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 11
  • ถัดไป

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคนดีศรีราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น ๕ อาคารวิชญาการ โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายให้โอวาท การเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การอบรมในครั้งนี้ มีผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง ๕ คณะ และสโมสรนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รวมประมาณทั้งสิ้น ๘๔ คน  ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๑ วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มาอบรมบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งวัน  และมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม  ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานและอบรม ชมภาพกิจกรรมนันทนาการfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°