Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

งานพัสดุกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 – 8 โทรสาร 0-4281-1143