Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

  • PDF
10760 20121220p1


ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต นั้น โดยให้นักศึกษาที่สนใจกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของมูลนิธิฯ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความของนักศึกษา เรื่อง “แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ออกประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจขอรับรับทุนการศึกษาดังกล่าว ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับชั้นปี จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถานศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
๑.๑ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
๑.๒ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
๑.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถ
ยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่
นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคณะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อน
ระดับชั้นนั้นๆ)
๑.๔ เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
๑.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

๒. การยื่นใบสมัคร
นักศึกษา จะต้องยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเพื่อให้ความเห็นก่อนเท่านั้น จากนั้นนักศึกษาจะต้องมายื่นส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษาที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่องานทุนการศึกษา จะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปที่ : มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ติดต่อ คุณวรรณพรโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๘-๘๐๐๐
๓. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
นักศึกษายื่นส่งเอกสารการขอรับทุนเพื่อการศึกษาและหลักฐานต่างๆ ในระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

<<ดาวน์โหลดใบสมัคร <<