Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี 2-5) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดกรองนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี ๒-๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่ www.studentloan.or.th ผ่านระบบ e-Student loan โดยรหัสผ่านของผู้ยืมเอง และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
๑. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมฯ จะต้องเข้าระบบ e-student loan เพื่อไปยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ให้ติดต่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ดังนี้ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานที่ ลงลายมือชื่อ ที่หอประชุมขุมทองวิไล ชั้นปี ๒ - ๕ รหัส ๒๕๕๙ - ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°