Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
maxresdefault

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

     รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9 และส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและประชาชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีการประกวดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนในเขตจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงได้นำความรู้จากในการเรียนการสอนในโรงเรียนมาถ่ายทอดหรือฝึกทักษะให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายกันระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานด้วย

คลิ๊กอ่านกำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน