Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
12345

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก เสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
1. พระอาจารย์หุมเพ็ง
2. นายจันเพ็ง คำมูลทา (Mr.Chanpheng Khammountha)

ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนการศึกษา เบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

>>CLICK อ่านประกาศ<<