Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

  • PDF
vitchayagran

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยภาคปกติที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ ทุน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่า ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
1. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.25 ขึ้นไป ถ้ามีผลการเรียนต่ำกว่านี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
2. ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
3 มีความประพฤติดี ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
4. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่นเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
6. นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนี้ได้
เงื่อนไขการรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
1. นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กันยายน – ธันวาคม 2560 ) โดยปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมงในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ – อาทิตย์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมงรวมหนึ่งเดือนปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 60ชั่วโมง ต่อคน
2. นักศึกษาต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวันในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยส่งเอกสารขอเบิกทุนการศึกษาในเดือนที่ปฏิบัติงานนั้นๆไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารขอเบิกทุนการศึกษาภายในระยะที่กำหนดดังกล่าวกองพัฒนานักศึกษาจะยกยอดไปเบิกในเดือนถัดไป
3. จำนวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกินเดือนละ 60 ชั่วโมง ต่อคน การจะได้ค่าตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั่วโมงการปฏิบัติงานของนักศึกษา แต่ละคน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการให้ทุนแก่นักศึกษาได้ทันที ในกรณีพิสูจน์ทราบว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการขอรับทุนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนตามประกาศนี้

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

<<ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

feeds