Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

  • PDF
11111

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ได้เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตั้งแต่วันที่ 4-20 สิงหาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อน เพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน และสิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว นั้น
ในการนี้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยรับสมัครนักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินได้ ตั้งแต่วบัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารวิชญาการ (ห้องพยาบาล) และขยายเวลาการประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 7 กันยายน 2560 

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°