Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • PDF
10760 20121220p1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 ไปแล้ว นั้น ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน 73 คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน 5 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-ศูนย์ขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-คณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์--คณะครุศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°