Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  • PDF
10760 20121220p1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา นั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนทำงาน
-ศูนย์ขอนแก่น
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ และนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30 น. ณ ห้อง ด.201 หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°