Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศกิจกรรม ชม ชิม ช็อป Food and Nutrition Fair สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  • PDF
DSC 0224
DSC 0220
DSC 0202
DSC 0229
DSC 0242
DSC 0248
DSC 0256
DSC 0267
DSC 0282
DSC 0286
DSC 0297
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 11
  • ถัดไป

:LRU:สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม(ชม ชิม ช็อป Food and Nutrition Fair)เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการ ชม ชิม ช็อป Food and Nutrition Fair ของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกบูธร้านค้าอาหาร เปิดร้านค้าขายอาหาร และการแสดงสาธิตทางด้านอาหารและโภชนาการ

อาจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย ประธานสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น... ชมภาพกิจกรรม