Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • PDF
22052888 1705574156161513 825157067 n


ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. นางสาวจารุวัลย์ รักษ์มณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย
ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 ชุด และนำส่งด้วยตนเองที่งานการประชุมและกิจการสภาฯ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 (ในเวลาราชการ) หากไม่นำส่งเอกสารภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คนละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คนละไม่เกิน 10 นาที ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟัง

>>CLICK อ่านประกาศ<<