Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
60022-gaifkitroe-1496757622

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชาย ของมหาวิทยาลัย ผู้มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 3 (1) แห่งกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 จึงประกาศวิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม