Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน

lrusport591

จ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณ 745,599 บาท ราคากลาง 745,599 บาท โดยมีรายละเอียดการประกวดราคาดังนี้

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

ผู้สนใจสามารถประชาพิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560
สามารถประชาพิจารณ์ได้ที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ส่งเอกสารที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย