Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • PDF
DSC 0433

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้อ่านรายละเอียด