Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย    ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)