Sunday, Apr 22nd

Last update11:28:53 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

  • PDF
tuk8floor

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนในปฏิทินการศึกษา จึงมีการแก้ไขกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
3. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้
3.1 จังหวัดเลย ฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 เท่านั้น
3.2 ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 24 มกราคม 2561 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้
4.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 ค่าปรับวันละ 20 บาท
4.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
5. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2561
6. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124, 41125 และ 41163

>>CLICK อ่านประกาศ<<