Saturday, Dec 15th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

  • PDF
dsc 0433

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก ดังนี้
1. บ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง
บ้านหลังที่ 1 เลขที่ 049 บ้านพักเดิม นางพรรณิภา ภูกองพลอย
บ้านหลังที่ 2 เลขที่ 071 บ้านพักเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มนูศิลป์
ผู้มีสิทธิสมัคร ประกอบด้วย
กรณีมีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่มีคู่สมรส มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก 1 คน ต่อ 1 หลัง กรณีไม่มีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ให้ยื่นสมัคร
ขอเข้าพักคู่กัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก จำนวน 2 คน ขอเข้าพักคู่กันได้ 1 หลัง โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2. ห้องพักหอกัลปพฤกษ์ ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง
2.1 ห้องเดิม นางสาวปวีณา เที่ยงพรม หมายเลขห้อง 307
ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°