Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
1345018270 img

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 3 , 7 และ 8
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยขน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8000  ต่อ  51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°