Sunday, Dec 16th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 –2559

  • PDF
10760 20121220p1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2561 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งรายละเอียดให้บัณฑิตทราบ ดังนี้
กำหนดรับชุดครุย
- -  ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท บัณฑิต รป.บ. บัณฑิต วท.บ. บัณฑิต บธ.บ. และบัณฑิต น.บ. สามารถรับชุดครุยได้  ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- บัณฑิต ค.บ. บัณฑิต ศศ.บ. บัณฑิต นศ.บ. บัณฑิต ศ.บ. บัณฑิต ทล.บ. และบัณฑิต ศป.บ. สามารถรับชุดครุยได้ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทั้งนี้ หากบัณฑิตไม่สามารถเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ หลังจากจองชุดครุยไว้แล้ว ให้บัณฑิตหรือตัวแทนมารับชุดครุยในวันที่มีกำหนดการฝึกซ้อมเท่านั้น หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์รับเงินค่าจองชุดครุยของบัณฑิต

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°