Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์

  • PDF
1490765271 2dc4fcf98443bc0a89b6c48e857f044d

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับสมัครเสร็จสิ้นตั้งแต่ 23 มกราคม 2561 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอํานาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย
โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาประชุมรับฟังแนวปฏิบัติและกฎระเบียบพร้อมกันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 20308 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (ตึก 20) พร้อมชำระค่าเช่าที่เหลือทั้งหมด กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่ดำเนินการชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือภายในวันที่กำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ ใหม่

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°