Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
1345018270 img

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0021/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้ประกาศ
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 คน คือ
1 นางรินนา ชัยขันธ์ ข้าวราดแกง  ล็อคที่ 3
2 นางสาวศรีมาลา วิจิตรจันทร์ ข้าวราดแกงและอาหารพื้นบ้าน ล็อคที่ 7
3 นางสาวเทพอัปสร ลีฝ้าย อาหารตามสั่ง ล็อคที่ 8
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้มาทำสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ โดยผู้ประกอบการฯ จะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญา และค่าประกันของเสียหาย รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในวันทำสัญญา และให้ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°